แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

แบบฟอร์มด้านการเงิน

แบบฟอร์มด้านกำลังพล

แบบฟอร์มอื่น ๆ

* * *  ค่าเช่าบ้าน + ค่าเช่าซื้อ  * * *

* * * การลา  * * *

 

- แบบขอเบิกค่าเช่า ฯ ครั้งแรก แบบ 6005

- อำนาจการอนุญาตให้ลา

 

- แบบขอเบิกค่าเช่า ฯ  รายเดือน  แบบ 6006

- ใบลากิจ

 

- แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี แบบ ลย 01

- ใบลาพักผ่อนประจำปี

 

 

- ใบลาป่วย

 

 

- ใบลาคลอดบุตร

 

 

- ใบลาอุปสมบท

 

* * *  สวัสดิการ การศึกษาบุตร  * * *

- หนังสือพระราขทานให้ลาอุปสมบท

 

- แบบขอเบิกการศึกษาบุตร  แบบ 7223  (ใหม่)

- ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

 

- ใบปะหน้าแบบขอเบิกการศึกษาบุตร (ใหม่)

- ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

 

 

- ใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์กรระหว่างประเทศ

 

 

- ใบขอยกเลิกวันลา

งบประมาณ      โทร.2-4974)

 

- บัตรอนุญาตลา แบบที่ ๑

- การเบิกจ่ายงบประมาณ

 

- บัตรอนุญาตลา แบบที่ ๒

- ตัวอย่าง  ขอเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว

 

 

         -  ใบปะหน้า

* * *  ค่ารักษาพยาบาล  * * *

 

         -  แบบ  กง.2  (อย่างละ 2 ชุด)

- ใบปะหน้าค่ารักษาพยาบาล ใหม่

 

      -  แบบ  8701 (อย่างละ 2 ชุด)

- ใบเบิกหน้าแรก...ด้านหน้า

 

         -  แบบ บก.111  (อย่างละ 2 ชุด)

- ใบเบิกหน้าหลัง...ด้านหลัง

 

         -  ถ่ายเลขที่บัญชีสมุดธนาคาร  2  ชุด 

 

 

         -  คำสั่งย้าย  (อย่างละ  2 ชุด)

 

 

  -  อัตราค่าขนย้าย

 

 

  -  ตัวอย่าง  การขอใช้งบประมาณ + การยืมเงินไปราชการ

 

 

  -  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ปรับอัตราใหม่