ผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

 

  

 

1522917398423

 พลอากาศตรี สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (๑)

command1 2018

พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

 

1509690684574

พลอากาศตรี สมควร  รักดี

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (๒)

   

 

 

 Gp.Capt.Danai

นาวาอากาศเอก ดนัย  สินธุชัย

 รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (๑)

1 1114 1

 พลอากาศตรี วิญญา  โพธิ์คานิช

เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

 

1 114 1

 นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์  เทภาสิต

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (๒)