right   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 image003

 

1309416476   ประกาศแผนจัดซื้อ - จัดจ้าง

    13 ก.ย.62 รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารสุนัขทหาร ประจำปีงบประมาณ 63  42684f7568385bd6a8fddde56e78e6be
    13 ก.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้ออาหารสุนัขทหาร ประจำปีงบประมาณ 63  42684f7568385bd6a8fddde56e78e6be
    7 มิ.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.2 กรม ทย.รอ.อย. 
    7 มิ.ย.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.2 กรม ทย.รอ.อย. 
    6 มิ.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.1 กรม ทย.รอ.อย. 
    6 มิ.ย.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.
    6 มิ.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. 
    6 มิ.ย.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. 
    1 พ.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย.  
    1 พ.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย. 
   24 เม.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย.  
   25 เม.ย.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย. 
   25 มี.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% ศทย.อย.  
   25 มี.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) ศทย.อย.   
   15 มี.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.  
   15 มี.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.
   12 มี.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.  
   12 มี.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.   
    8 มี.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.  
    8 มี.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.
   11 ธ.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%)  
   19 ส.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.1 กรม ทย.รอ.อย. 
   19 ส.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.2 กรม ทย.รอ.อย. 
   19 ส.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. 
   15 ส.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อาหารสุนัขทหาร)
   

 

megaphone 320x320   ราคากลางจัดซื้อ - จัดจ้าง 

22 ส.ค.61 ราคากลางซื้อคุรุภัณฑ์สายพลาธิการ  
  1 มิ.ย.61 ราคากลางจ้างงานระบบแสงสี ในการการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ ดย.(ครั้งที่ 11)  
  1 มิ.ย.61 ราคากลางจ้างงานระบบถ่ายทอดสัญญาณ จัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ ดย.(ครั้งที่ 11)                 
   

 

Icon wiki   สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560