น.ท.สมพร  สิงห์โห
หน.นายทหารการเงิน ฯ
โทร.2-4271, 0 2534 4271
 
 
น.ควบคุมการเบิกจ่าย ฯ
โทร.2-2667, 0 2534 2667
ร..ธนพัต  คนใหญ่
นรจง.ผกง.อย.
โทร.2-4870, 0 2534 4870
 
 - ธุรการ, ค่าใช้สอย, เงินทดรองราชการ, เขียนเซ็ค    2-5026
 - บัญชี, เงินยืมราชการ    2-4382
 - ค่าเช่าบ้าน, ค่ารักษาพยาบาล, เงินเดือน    2-4870