logo sfc 

 ผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

 

       

 

 

             84402

                พลอากาศตรี ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์

       รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
                 (สายงานยุทธการ และการข่าว)

     

        1 1114 85 new

                  พลอากาศโท ธนัญชัย  พึ่งทัศน์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

 

 

 

 

 P20211026 063

พลอากาศตรี ศรัณย์  สมคะเณ

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
(สายงานกำลังพล และส่งกำลังบำรุง)

   

 

 

03 1114 1 

 นาวาอากาศเอก  นิวัติ  พูนสิน

 รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
(สายงานยุทธการ และการข่าว)

 0B808DCE 2912 4D35 8D87 1A1BB9D5968C

พลอากาศตรี ดนัย  สินธุชัย

เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

 

 

  

Deputy Chief of Staff 64. 11x14 ok

นาวาอากาศเอก พันเทพ  เนียมพลอย

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
(สายงานกำลังพล และส่งกำลังบำรุง)

 

หมายเลขโทรศัพท์
 สำนักงานผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  0-2534-5034
 สำนักงานรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ยก., ขว.)  0-2534-5863
 สำนักงานรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (กพ., กบ.)  0-2534-0082
 สำนักงานเสนาธิการการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  0-2534-4803
 สำนักงานรองเสนาธิการการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ยก., ขว.)  0-2534-4949
 สำนักงานรองเสนาธิการการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (กพ., กบ.)  0-2534-4950