right   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 image003

 

  ประกาศแผนจัดซื้อ - จัดจ้าง1309416476
     
วัน/เดือน/ปี                                            ชื่องาน
10 มี.ค.66   แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% (มี.ค. - พ.ค.66)  พัน.2 กรม ทย.รอ.อย. 42684f7568385bd6a8fddde56e78e6be
10 มี.ค.66   แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% (เม.ย. - มิ.ย.66) พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.42684f7568385bd6a8fddde56e78e6be
10 มี.ค.66   แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% (เม.ย. - มิ.ย.66) กรม ปพ.อย. 42684f7568385bd6a8fddde56e78e6be
22 ก.พ.66   ประกวดราคาซื้อ วัสดุใช้สำหรับขัดรองเท้า ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
26 ม.ค.66   แผนการจัดซื้อ วัสดุใช้สำหรับขัดรองเท้าฯ ประจำปีงบประมาณ 66 
17 ม.ค.66   แผนการจัดซื้อ  ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย.  (มี.ค.-พ.ค.66)   
     
13 ธ.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.  (ม.ค.-มี.ค.66)  

13 ธ.ค.65

แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ปพ.อย. (ม.ค.-มี.ค.66)  
22 พ.ย.65 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตัดเย็บชุดเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว งบประมาณปี 66 
11 ต.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย. (ธ.ค.65 - ก.พ.66) 
10 ต.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  ศทย.อย. (พ.ย.65 - ม.ค.66)  
30 ก.ย.65 แผนการจัดซื้อ อาหารสุนัข ประจำปี 66  
8 ก.ย.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ปพ.อย. (ต.ค.-ธ.ค.65) 
7 ก.ย.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ทย.รอ.อย. (ต.ค.-ธ.ค.65) 
6 ก.ย.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ทย.รอ.อย. (ต.ค.-ธ.ค.65) 
5 ส.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย. (ก.ย.-พ.ย.65) 
19 ก.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย. (ส.ค.-ต.ค.65) 
28 มิ.ย.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  ศทย.อย.(ส.ค.-ต.ค.65)   
8 มิ.ย.65 แผนการจัดจ้าง ตัดเย็บชุดเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว งบประมาณปี 65 
31 พ.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% กรม ปพ.อย.(ก.ค.-ก.ย.65)  
27 เม.ย.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.(มิ.ย.-ส.ค.65) 
20 เม.ย.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.(พ.ค.-ก.ค.65) 
31 มี.ค.65 ประกวดราคาซื้อ วัสดุสำหรับขัดรองเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
25 มี.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  ศทย.อย.(พ.ค.-ก.ค.65)    
7 มี.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.(เม.ย.-มิ.ย.65) 
9 ก.พ.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย.(มี.ค.-พ.ค.65)   
27 ม.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย.(มี.ค.-พ.ค.65)  
10 ม.ค.65 แผนการจัดซื้อ ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.(ก.พ.-เม.ย.65)  
     

 

 

megaphone 320x320   ราคากลางจัดซื้อ - จัดจ้าง 

22 ส.ค.61 ราคากลางซื้อคุรุภัณฑ์สายพลาธิการ  
  1 มิ.ย.61 ราคากลางจ้างงานระบบแสงสี ในการการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ ดย.(ครั้งที่ 11)  
  1 มิ.ย.61 ราคากลางจ้างงานระบบถ่ายทอดสัญญาณ จัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ ดย.(ครั้งที่ 11)                 
   

 

Icon wiki   สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564
  ลกศร Gif 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564