right   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 image003

 

  ประกาศแผนจัดซื้อ - จัดจ้าง1309416476
     
วัน/เดือน/ปี                                                                            ชื่องาน
5 ส.ค.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย. (ก.ย.-พ.ย.65) 42684f7568385bd6a8fddde56e78e6be
19 ก.ค.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย. (ส.ค.-ต.ค.65) 
28 มิ.ย.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  ศทย.อย.(ส.ค.-ต.ค.65)   
8 มิ.ย.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตัดเย็บชุดเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว งบประมาณปี 65 
31 พ.ค.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% กรม ปพ.อย.(ก.ค.-ก.ย.65)  
27 เม.ย.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.(มิ.ย.-ส.ค.65) 
20 เม.ย.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.(พ.ค.-ก.ค.65) 
31 มี.ค.65   ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับขัดรองเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
25 มี.ค.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  ศทย.อย.(พ.ค.-ก.ค.65)    
7 มี.ค.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.(เม.ย.-มิ.ย.65) 
9 ก.พ.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย.(มี.ค.-พ.ค.65)   
27 ม.ค.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย.(มี.ค.-พ.ค.65)  
10 ม.ค.65   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.(ก.พ.-เม.ย.65)  
11 พ.ย.64 แผนจ้างตัดเย็บชุดเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว งบประมาณปี 65   
28 ก.ย.64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.(พ.ย.64-ม.ค.65)  
26 ก.ย.64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย.(ธ.ค.64-ก.พ.65)  
17 ก.ย.64 แผนจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ บก.อย. หมายเลข 1088 จำนวน 3 คน ระยะวเลา 12 เดือน  
17 ก.ย.64 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน  
17 ก.ย.64 แผนจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารกองอำนวยการถวายความปลอดภัย  
14 ก.ย.64 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรม ปพ.อย. (อาหารสุนัขทหาร)  
8 ก.ย.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.   
2 ก.ย.64  ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% พัน.3 กรม ปพ.อย.   
15 ก.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.  
15 ก.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  ศทย.อย.  
4 มิ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาขัดรองเท้าสีดำ งบประมาณปี 64 (กรม ตอ.รอ.อย. และ กรม ทย.รอ.อย.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding) 
27 พ.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  กรม ปพ.อย. 
27 พ.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.  
27 พ.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย.  
27 พ.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.  
7 พ.ค.64 ประกวดราคาซื้อยาขัดรองเท้าสีดำ งบประมาณปี 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
15 มี.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.  
2 มี.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.  
22 ก.พ.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.  
14 ม.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%  กรม ทย.รอ.อย. 
14 ม.ค.64 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% กรม ตอ.รอ.อย.  
4 พ.ย.63 ขออนุมัติจัดทำแผนจ้างตัดเย็บชุดเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว 
29 ก.ย.63 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. 
17 ก.ย.63 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% ศทย.อย. 
 3 ก.ย.63 ขออนุมัติจัดทำแผนจัดซื้ออาหารสุนัขทหาร ประจำปีงบประมาณ 64 
18 ส.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 62/1, 63/1  

18 ส.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาขัดรองเท้าสีดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

22 ก.ค.63 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 62/1, 63/1 
16 ก.ค.63 ประกวดราคาซื้อยาขัดรองเท้าสีดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
1 ก.ค.63 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% พัน.2 กรม ปพ.อย. 
25 มิ.ย.63 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย. 
24 มิ.ย.63 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อยาขัดรองเท้าสีดำ
8 มิ.ย.63      ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% พัน.2 กรม ทย.รอ.อย. 
8 มิ.ย.63 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%) พัน.2 กรม ทย.รอ.อย. 
1 มิ.ย.63 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. 
1 มิ.ย.63 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%) พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. 
17 เม.ย.63 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย. 
17 เม.ย.63 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%) พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย.  
1 เม.ย.63 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% พัน.2 กรม ทย.รอ.อย. 
1 เม.ย.63 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%) พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.  
13 ก.ย.62 รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารสุนัขทหาร ประจำปีงบประมาณ 63  
13 ก.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้ออาหารสุนัขทหาร ประจำปีงบประมาณ 63 
7 มิ.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.2 กรม ทย.รอ.อย. 
7 มิ.ย.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.
6 มิ.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.
6 มิ.ย.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.
6 มิ.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.
6 มิ.ย.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. 
1 พ.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย.
1 พ.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.1 กรม ตอ.รอ.อย. 
24 เม.ย.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย.
25 เม.ย.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.2 กรม ตอ.รอ.อย. 
25 มี.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% ศทย.อย.
25 มี.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) ศทย.อย.   
15 มี.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.
15 มี.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.
12 มี.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.
12 มี.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.   
8 มี.ค.62 ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อข้าวสารชนิดข้าวขาว 15% พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.
8 มี.ค.62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.
11 ธ.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%)
19 ส.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.
19 ส.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.2 กรม ทย.รอ.อย.
19 ส.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%) พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.
15 ส.ค.61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อาหารสุนัขทหาร)
     

 

 

megaphone 320x320   ราคากลางจัดซื้อ - จัดจ้าง 

22 ส.ค.61 ราคากลางซื้อคุรุภัณฑ์สายพลาธิการ  
  1 มิ.ย.61 ราคากลางจ้างงานระบบแสงสี ในการการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ ดย.(ครั้งที่ 11)  
  1 มิ.ย.61 ราคากลางจ้างงานระบบถ่ายทอดสัญญาณ จัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ ดย.(ครั้งที่ 11)                 
   

 

Icon wiki   สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564
  ลกศร Gif 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563
  ลกศร Gif 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562
  ลกศร Gif 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2562
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2560
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  ลกศร Gif 64  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560