"ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร"

 
 right  พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562   image003
 right  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540  image003
 right  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  image003
 right  ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.2552  image003
 right  มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพอากาศ
 right  มาตรฐานสงครามอิเล็กทรอกนิกส์กองทัพอากาศ
 right  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
 right  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2557-2561
 right  พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
 right  พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ พ.ศ. 2549
 right  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยวิธีแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
 right  พ.ร.ฎ.กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพานิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฺมาใช้บังคับ
 right  หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้บริการ พ.ศ.2550
 right  หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 right  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
 right  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหรือแปลงเอกสารข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 right  คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน
 right  Open Data Hanbook Documentation Release 1.0.0 (ฉบับภาษาไทย)