ประกาศ/ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

     
  16 มิ.ย.63

ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในกองทัพอากาศ NEW5

  15 มิ.ย.63 

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
(ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น แผนกช่างโยธา กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน)  NEW5

12 พ.ค.63 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์
ปีงบประมาณ 2564  

17 เม.ย.63

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา  
(ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น แผนกช่างโยธา กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน)  

27 มี.ค.63

รายงานผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 73 

4 มี.ค.63

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน ๑ อัตรา
(ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น แผนกช่างโยธา กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน)  

18 ธ.ค.62

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง นักแสดง กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศ)

4 ธ.ค.62 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง นักแสดง กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศ) 
22 พ.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่ง นักแสดง กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศ) 
19 พ.ย.62 แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อย. รุ่นที่ 73 
30 ต.ค.62 กำหนดการงานพิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศ ประจำปี 2562 
29 ต.ค.62  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักแสดง กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศ)  
15 ต.ค.62  แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 14 (เพิ่มเติม) 
25 ก.ย.62

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควต้านายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
เหล่าทหารอากาศโยธิน ปีงบประมาณ 2563  (เพิ่มเติม) 

12 ก.ย.62

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควต้านายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
เหล่าทหารอากาศโยธิน ปีงบประมาณ 2563  (ครั้งที่ 2)

5 ก.ย.62 ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 14  (เพิ่มเติม) 
5 ก.ย.62 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 14 (เพิ่มเติม) 
5 ก.ย.62 แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 14  
26 ก.ค.62

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ (ขั้นสุดท้าย) 
ปีงบประมาณ 2563 

21 มิ.ย.62 แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 14 
17 มิ.ย.62

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ ขั้นที่ 1 (ภาควิชาการ) 
ปีงบประมาณ 63  

16 พ.ค.62

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษของกำลังพล อย.ปี 62  

14 พ.ค.62 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์
ปีงบประมาณ 2563
  

7 ก.พ.62

การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน 
(พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง)  ประจำปี ๒๕๖๒ 

23 ม.ค.62 การทบทวนแนวทางปฏิบัติตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 27 ธ.ค.61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง นักร้อง) 
 21 ธ.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ตำแหน่ง นักร้อง) 
19 พ.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่ง นักร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ กดต.ดย.ทอ.อย.)
30 ต.ค.61 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ กดต.ดย.ทอ.อย.)
22 ส.ค.61 ผลสอบคัดเลือก(รอบสุดท้าย)ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน
(พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง)
  
7 ส.ค.61  ผลสอบคัดเลือก(รอบแรก)ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน เพื่อปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน 
(พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง)
 
26 ก.ค.61  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน เพื่อปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน
(พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง) 
 
20 ก.ค.61 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 
เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ (ขั้นสุดท้าย) ปีงบประมาณ 62 
14 มิ.ย.61 การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน เพื่อปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน
(พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง) 
12 มิ.ย.61 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ ขั้นที่ 1 (ภาควิชาการ) ปีงบประมาณ 62 
15 พ.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน ปีงบประมาณ 62 (เพิ่มเติม) 
11 พ.ค. 61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (พนักงานราชการ) 
8 พ.ค.61

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการ)  

8 พ.ค.61

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ ปีงบประมาณ 62 

1 พ.ค.61

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

23 เม.ย.61

การกวดขันให้กำลังพล ทอ.ประพฤติตน ปฏิบัติตน ให้อยู่ใน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามที่ทางราชการกำหนด

19 เม.ย.61

แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 69 

เม.ย.61

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 อัตรา)

27 มี.ค.61

แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 69  

14 มี.ค.61

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว Borfai Family Rally #1

16 ม.ค.61

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก (ขั้นสุดท้าย) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน ฯ

22 ธ.ค.60

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ผกง.อย.)

22 ธ.ค.60

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ขั้นที่ 1 เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน (พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง)

15 ธ.ค.60

แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อย. รุ่นที่ 69

15 ธ.ค.60

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

14 ธ.ค.60

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ 61 เพิ่มเติมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน (พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง)

22 พ.ค.60

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

27 ต.ค.60

ปิดรับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรในสายวิทยาการ อย.

16 ต.ค.60

สำเนาแจกจ่าย ขออนุมัติใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.2560

17 ก.ค.60

ขอเชิญร่วมงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องและเหรียญพระคณาจารย์ ครั้งที่ 1